header Walivol
header-walivol2

Reglementen

Versie augustus 2022

Alle leden (zowel spelers als scheidsrechters) worden geacht de Walivol reglementen te kennen en na te leven.

INWENDIGE ORDE

Visie:

WALIVOL (Waas Liefhebbers Volleybalverbond) is een koepelvereniging die in hoofdzaak een competitie organiseert tussen recreatieve volleybalploegen.

Bestuur:
Het bestuur is samengesteld uit minstens 3 personen: een voorzitter (Jean-Paul Geysen), een penningmeester (Rudi Rotthier) aangevuld met een of meerdere leden die een bijdrage kunnen leveren tot het goed functioneren van de vereniging zoals een scheidsrechter (Wim Van Raemdonck) e.a. (Dirk Van de Merck) en eventueel aangevuld door externe medewerkers (Wim De Nocker, Maarten Dierickx, e.a.).

Zij verdelen de verschillende taken:

 • algemene coördinatie
 • leiden van bestuursvergaderingen en algemene vergadering
 • opstellen en communiceren van verslagen, berichtgeving en algemene info
 • communiceren met scheidsrechters, ploegen, nieuwe spelers, sportdienst, sporthal, cafetaria…
 • opmaken, beheren en actualiseren van website
 • invoeren van wedstrijduitslagen
 • opmaken en afprinten van wedstrijdbladen
 • opmaken van speelkalender
 • beheren en opvolgen van financiën en verzekering
 • opstellen en opvolgen van reglementen
 • aanduiden van scheidsrechters
 • beheren van wedstrijdgegevens en archief
 • doorsturen van de nodige informatie
 • begeleiden van nieuwe ploegen en spelers
 • organiseren en ondersteunen van nevenactiviteiten
 • aankopen van ballen, trofeeën…

De bestuursleden moeten allen meerderjarig en Nederlandstalig zijn.

Scheidsrechters:
Wedstrijden worden geleid door scheidsrechters.
Indien per uitzondering geen scheidsrechter aanwezig is, worden de ploegen geacht de wedstrijd op een sportieve manier –met eigen scheidsrechter of zonder– te laten verlopen en zelf het wedstrijdblad volledig in te vullen.

Leden:
Na het beëindigen van de competitie heeft jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats, waarop minimaal 1 vertegenwoordiger per ploeg aanwezig is.
Op deze vergadering worden alle voorstellen en opmerkingen in beide richtingen (ploeg/bestuur) besproken.

Ploegverantwoordelijken:
Ploegverantwoordelijken zijn in alle opzichten de link tussen het bestuur en hun ploeggenoten.
Zij hebben als taak:

 • lidgeld en boetes tijdig betalen
 • ledenlijsten correct en volledig invullen en aanpassen indien nodig
 • nieuwe spelers tijdig inschrijven
 • truinummers aanpassen
 • nieuwe ploegfoto doorsturen
 • ploeg inlichten i.v.m. algemene info, verzekeringsprocedure, nieuwe reglementen
 • ploeg aanzetten tot tijdige aanwezigheid
 • fair-play bewaken en bijsturen voor, tijdens en na de Walivol-activiteiten
 • terreinen en kleedkamers controleren na gebruik
 • snel communiceren bij vragen, opmerkingen en suggesties
 • op de jaarlijkse ledenvergadering aanwezig zijn of iemand van de ploeg afvaardigen
 • verplichte erkenning door de sportraad regelen en eventuele ontbinding en naamverandering doorgeven

Communicatie:
Met uitzondering van persoonlijke vragen, is info@walivol.be is het enige e-mailadres dat leden en scheidsrechters kunnen gebruiken voor al hun vragen en opmerkingen aan het bestuur.
Voor vragen met betrekking tot website en ledenadministratie, kan rechtstreeks contact genomen worden met de wegbeheerder via webmaster@walivol.be.

GDPR (General Data Protection Regulation)

 • alleen de eerste ploegverantwoordelijke op de ledenlijst is de officiële contactpersoon die op de website van Walivol en de portaalsite van de stad Sint-Niklaas zal worden opgenomen
 • de gegevens van deze persoon zijn de enige die worden ingevuld op het aanvraagformulier voor stedelijke subsidies
 • we blijven streven naar volledigheid van de gegevens van onze leden in de ledenadministratie alleen als de leden dit zelf toestaan:
  • adres, telefoon en e-mail worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is (vb: verzekering…)
  • geboortedata zijn vereist op de ledenlijst omdat die belangrijk zijn in ons spelreglement
  • jaarlijks vernieuwen de ploegverantwoordelijken de toegestane, actuele gegevens van hun leden
  • info aan diegenen waar wij geen gegevens van hebben, wordt door de ploegverantwoordelijken aan hen bezorgd
  • algemene mailing naar de ploegverantwoordelijken en leden gebeurt in BCC
  • persoonsgegevens die ons doorgegeven worden, zullen alleen gebruikt worden voor interne communicatie
  • persoonsgegevens worden niet gebruikt buiten de organisatie zonder toestemming van desbetreffende persoon
  • uitschrijven kan te allen tijde.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lidgelden:

 1. Lidgelden en boetes worden door elke ploeg op het voorziene tijdstip (vastgelegd op de algemene vergadering) betaald op rekeningnummer BE57 783-5414140-35 van Walivol, met vermelding van de ploegnaam, zo niet kan verdere deelname aan de competitie geweigerd worden.
 2. Lidgelden bevatten:
  • huur van de terreinen
  • scheidsrechtervergoedingen
  • verzekering van spelers die via Walivol zijn verzekerd
  • werkingskosten.

Verzekering:

 1. Alle spelers worden automatisch verzekerd via Walivol tenzij hun ploeg een eigen verzekering verkiest.
 2. Leden die een kwetsuur oplopen tijdens een activiteit met hun ploeg en verzekerd zijn via Walivol, kunnen op deze verzekering beroep doen door de meest actuele procedure te volgen zoals beschreven op de website www.walivol.be.

Ledenlijst / Ledenadministratie:

 1. Bij de aanvang van een nieuw seizoen vullen de ploegverantwoordelijken elektronisch hun ledenlijst in met de juiste gegevens van de deelnemende spelers (zie ook “Inwendige Orde/ Ploegverantwoordelijken”).
  Zij actualiseren ondertussen de ledenlijsten met alle nieuwe gegevens.
 2. Om te kunnen aansluiten, moet een ploeg uit minimum 10 spelers bestaan. Dit is de voorwaarde om door de stedelijke sportraad te worden erkend en op deze manier van subsidies te kunnen genieten.
 3. De ledenlijst kan maximaal 25 spelers bevatten (zie ook “Spelorganisatie/Wedstrijdblad”).
 4. Een van de eerste 2 leden op de ledenlijst moet een spelend lid zijn. Deze 2 leden zijn het directe aanspreekpunt voor het bestuur.
 5. De eerst ploegverantwoordelijke is de officiële contactpersoon die op de website van Walivol en de portaalsite van de stad Sint-Niklaas zal worden opgenomen (zie ook “Inwendige Orde/GDPR).
 6. Willen nieuwe spelers speelgerechtigd zijn, moeten ze vóór zondagavond 18u (voorafgaand aan de wedstrijd) elektronisch ingeschreven zijn. Zij staan dan automatisch op het wedstrijdblad van de volgende wedstrijd.
 7. Er worden geen spelers meer bijgeschreven op het wedstrijdblad (zie ook “Spelorganisatie/Wedstrijdblad”).
 8. De ledenadministratie staat vanaf 15 augustus open voor het wijzigen, aanvullen en schrappen van gegevens.
  Leden kunnen in de voorronde slechts ingeschreven worden tot en met 31 oktober en vanaf de aanvang van de tussenronde (indien georganiseerd) of van de eindronde tot en met 31 januari. Indien nodig en per uitzondering, kan deze inschrijvingsperiode worden verlengd.
 9. Met uitzonderlijke reden en met toestemming van het bestuur, kan een nieuwe speler ook nog op andere momenten van het seizoen worden toegelaten (Zie ook Huishoudelijk Reglement / Verantwoordelijkheid).

Van ploeg veranderen:

 1. Alle Walivol-spelers kunnen bij het begin van de voorronde en van de eindronde overstappen naar een andere ploeg.
 2. Nieuw ingeschreven spelers:
  • (voorronde) krijgen tot eind oktober de mogelijkheid om naar een andere ploeg over te stappen
  • (tussenronde [indien georganiseerd] of eindronde) kunnen ook nog tot eind januari overstappen.
 3. Leden worden geacht er zelf over te waken dat ze niet in meerdere ploegen staan ingeschreven.
 4. Elke overstap naar een andere ploeg gebeurt in samenspraak met beide ploegen en wordt gemeld aan het bestuur.
 5. Ploegverantwoordelijken brengen de ledenlijsten in orde. (zie ook “Inwendige Orde/ Ploegverantwoordelijken”)
 6. Bij discussie over deze overstappen neemt het bestuur een beslissing.
 7. Inbreuken hiertegen worden bestraft met forfaitcijfers met terugwerkende kracht.

Kalender:

 1. Vooraleer de kalender van de voorronde, tussenronde (indien georganiseerd) en eindronde wordt opgemaakt, kan een ploeg een voorkeur (uur of dag) opgeven. Het is dan ook mogelijk om –op speciaal verzoek– dagen waarop niet kan worden gespeeld, vrij te houden.
  In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.
 2. Een ploeg die niet aanwezig is op de algemene vergadering kan geen aanspraak maken op een voorkeur in de voorronde.
 3. Na de definitieve kalenderopmaak worden geen wedstrijden meer verplaatst. Uitzonderingen kunnen zijn: overlijden, overmacht, weersomstandigheden…
 4. De deelnemende ploegen worden in de voorronde verdeeld in verschillende reeksen (Reeks A, B,…) verdeeld. De samenstelling ervan wordt vastgelegd tijdens de voorafgaande algemene vergadering.
 5. De reeksindeling van de tussenronde (indien georganiseerd) eneindronde en de eventuele tussenronde (Reeks 1, 2, 3, …) is afhankelijk van het aantal ploegen en het spelconcept. Ze wordt op voorhand door het bestuur bepaald.
 6. Het systeem voor de puntentelling voor het algemene klassement wordt op voorhand gecommuniceerd.

Stopzetting / Toetreding tijdens de competitie:

 1. Een ploeg die in de loop van of op het einde van de voorronde ophoudt te bestaan, krijgt de helft van het lidgeld terugbetaald.
 2. Een ploeg die in de loop van de eindronde ophoudt te bestaan, kan geen aanspraak meer maken op terugbetaling van het lidgeld voor de resterende wedstrijden.
 3. Bij een ploeg die definitief stopt, vervallen de opgelopen boetes.
 4. Een ploeg die na de voorronde toetreedt, betaalt de helft van het lidgeld.

Verantwoordelijkheid:

 1. Het WALIVOL-bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur afwijkingen op de reglementen toestaan. Een goede communicatie is hier noodzakelijk.
 3. Het bestuur heeft het recht om nieuwe spelers op andere momenten dan de reglementen toestaan, toe te laten. De ploegen zullen hiervoor op voorhand een aanvraag met gefundeerde redenen moeten indienen (zie ook Huishoudelijk Reglement / Ledenlijst).

SPELORGANISATIE

Deelnemers:

 1. De minimumleeftijd van een speler (m/v) bedraagt 14 jaar.
 2. Er worden geen spelers uit een Nationale competitie (Liga A, Nationale 1) toegelaten.
 3. Er mogen slechts 2 competitiespelers tegelijkertijd op het terrein staan:
  • of wel 1 speler uit de Landelijke competitie (Nationale 2 en Nationale 3) en 1 speler uit de Provinciale competitie (Promo 1 tot en met Promo 4)
  • ofwel 2 spelers uit de Provinciale competitie (Promo 1 tot en met Promo 4).
 4. Deze regel geldt alleen voor heren tussen 18 en 35 jaar.
 5. Inbreuken hiertegen worden bestraft met forfaitcijfers met terugwerkende kracht.

Aantreden met 4 spelers:

 1. Om een wedstrijd te kunnen starten, moet elke ploeg minstens 4 spelers op het terrein opstellen.
 2. Een ploeg met slechts 4 aanwezige spelers krijgt een verliespunt in de matchafrekening. Dit verliespunt wordt niet aangerekend indien er een 5de speler zich voor het begin van de 2de set aanbiedt (zie ook “Spelreglement/ Wedstrijdbegin”).
 3. Het bestuur zal de ploegen die regelmatig of systematisch met 4 of 5 spelers aantreden op een gesprek uitnodigen. Nadien heeft het bestuur de mogelijkheid om deze ploegen niet meer in te schrijven voor de eindronde of het volgende seizoen.

Forfait:

 1. Een ploeg die met minder dan 4 spelers aantreedt of helemaal niet opdaagt, krijgt voor deze wedstrijd geen punten en betaalt €12.50 wedstrijdkosten op het einde van het seizoen.
  De eindscore wordt 5-0 (punten in de set telkens 25-0)
 2. Indien een ploeg niet kan aantreden moet de hoofdscheidsrechter (of -indien onmogelijk- een bestuurslid) tijdig verwittigd worden.
  Zij betaalt voor deze wedstrijd €12.50 wedstrijdkosten op het einde van het seizoen.
 3. Ploegen die met minder dan 4 spelers aantreden, kunnen onderling spelen met de tegenstrever maar betalen toch €12,50 wedstrijdkosten.

Uitrusting:

 1. Alle spelers van eenzelfde ploeg moeten in een gelijksoortige, genummerde trui spelen.
 2. Als de spelers steeds met dezelfde nummer spelen, zijn de overeenkomstige nummers op het wedstrijdblad gelinkt aan de elektronische ledenlijsten.
  Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, staan de nummers niet vermeld op de ledenlijsten en worden de nummers ter plaatse op het wedstrijdblad ingevuld (zie “Spelorganisatie/ Wedstrijdblad).
 3. Een speler zonder genummerde trui is niet speelgerechtigd.

Libero:

 1. Vanaf 7 spelers mag een ploeg met 1 libero aantreden (6 veldspelers + 1 libero).
 2. Een libero onderscheidt zich van zijn/haar ploegmaats door een truitje in een andere kleur, voorzien van een truinummer.
 3. Er kan per set een andere veldspeler als libero aantreden, mits deze zich bij aanvang van betreffende set als libero aanmeldt bij de scheidsrechter.

Dames:

 1. Een ploeg krijgt voor elke vrouwelijke veldspeler die de set start 1 punt extra, met een max. van 3 punten.
 2. Alle extra punten worden steeds bij het begin van de set op het scorebord aangebracht.
 3. Een vrouwelijke libero die na de ploegopstelling het terrein betreedt, krijgt geen extra punt.
 4. Wanneer een ploeg nog max. 3 dames op het terrein heeft staan en een vrouwelijke veldspeler om een of andere reden het terrein verlaat of wordt gewisseld voor een niet-vrouwelijke veldspeler, verliest de ploeg het extra punt.
 5. Een vrouwelijke veldspeler verliest haar punten niet wanneer ze wordt gewisseld met een libero (m/v).
 6. Men kan de verloren bonuspunten nooit meer terugwinnen

Wedstrijdblad:

 1. Het wedstrijdblad kan maximaal 25 elektronisch ingeschreven spelers bevatten (zie ook “Huishoudelijk Reglement/ Ledenlijst”).
 2. Vooraleer de wedstrijd aanvangt, duiden de kapiteins op het wedstrijdblad de aanwezige spelers van hun ploeg aan alsook hun truinummers indien ze geen vaste nummering hebben (zie ook “Spelorganisatie/ Uitrusting”).
 3. Er worden geen spelers meer bijgeschreven op het wedstrijdblad (zie ook “Huishoudelijk Reglement/ Ledenlijst”).
 4. Indien er discussie is wanneer een spelersnaam niet is afgedrukt op het wedstrijdblad, kan de speler onder voorbehoud toch worden toegelaten.
  Nadien zal nagegaan worden of het al dan niet om een elektronische fout gaat.
  Indien dit niet het geval blijkt te zijn, wordt de einduitslag veranderd in forfaitcijfers.
 5. Indien de wedstrijdbladen geen elektronische gegevens bevatten, mogen per uitzondering de namen en truinummers van de aanwezige spelers schriftelijk worden ingevuld.
 6. Inbreuken hiertegen worden bestraft met forfaitcijfers met terugwerkende kracht.
 7. Na de wedstrijd ondertekenen de kapiteins het wedstrijdblad na controle.

Bestraffingen:

 1. Kapiteins zijn de woordvoerder van hun ploeg en zijn de enigen die tijdens de match communiceren met de scheidsrechter en omgekeerd.
 2. Spelers die niet akkoord gaan met de beslissing van de scheidsrechter krijgen eerst een mondelinge verwittiging.
  Kaarten:
  • gele kaart = 2de verwittiging
  • rode kaart = waarschuwing met extrapunt voor de tegenstrever
  • gele + rode kaart in een hand = uitwijzing voor de lopende set
  • gele + rode kaart in twee handen = uitsluiting voor de wedstrijd.
 3. Bij scheidsrechterkaarten horen strafpunten, die in de loop van het seizoen bijgehouden worden:
  • gele kaart = geen strafpunt
  • rode kaart = 1 strafpunten
  • gele + rode kaart in een hand = 3 strafpunten
  • gele + rode kaart in twee handen = 5 strafpunten.
 4. Iemand met een totaal van 5 strafpunten of meer, wacht een automatische schorsing van minstens 1 wedstrijd.
 5. Strafpunten vervallen op het einde van het seizoen en worden dus niet meegerekend bij een volgende competitie.

Klachten:

 1. Men kan voorbehoud aantekenen bij een scheidsrechterlijke fout of dwaling:
  • vóór de wedstrijd: over speelgerechtigheid
  • tijdens de wedstrijd: over opstelling
  • nooit over de technische kant.
 2. Klachten over de wedstrijd kunnen alleen worden ingediend door ze te vermelden op de achterzijde van het wedstrijdblad.
 3. Nadat de beide kapiteins het wedstrijdblad hebben ondertekend, kan geen klacht meer worden ingediend.
 4. Het bestuur zal de klachten binnen een redelijke termijn behandelen.

SPELREGLEMENT

Spelregels:

 1. Er wordt gespeeld volgens de geldende Internationale volleybalregels. De meest recente versie vind je op de site van Volley Vlaanderen.
 2. Voor de veiligheid en de duidelijkheid worden enkele spelfases niet toegelaten:
  • het net aanraken
  • de middellijn met een voet of een deel van een voet overschrijden
  • onder het net doorlopen.
 3. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen systeem voor:
  • puntentoekenning
  • eventuele (op voorhand gecommuniceerde) puntenhalvering
  • libero
  • scheidsrechterkaarten en bijhorende strafpunten
  • dames op het terrein

Puntensysteem:

 1. Er worden maximum 4 sets naar 25 punten gespeeld volgens het tiebreaksysteem, eindigend met minimum 1 punt verschil.
 2. Op de laatste speeldag (kampioenenviering) worden de sets gespeeld naar 20 punten die nadien in de eindscore omgezet worden naar 25 punten (b.v. 18-20 wordt 23-25).
 3. Per blok van 25 punten krijgt de ploeg 1 wedstrijdpunt.
 4. De ploeg die de meeste sets wint, krijgt een extra wedstrijdpunt.
  Wanneer de setstand gelijk is, gaat het extra wedstrijdpunt naar de ploeg die het meest punten in de sets maakte.
  Is ook daar een gelijke stand dan krijgt iedere ploeg een half wedstrijdpunt.
 5. Een ploeg die forfait geeft krijgt de eindscore 5-0 (punten in de sets telkens 25-0)
 6. Wanneer een set wegens tijdsgebrek niet kan worden uitgespeeld, worden de hoogste behaalde punten herleid naar 25 met het te behouden verschil. (v.b.: 18-15 wordt 25-22)
 7. Wanneer een ploeg onvolledig wordt (3 spelers) en de wedstrijd daardoor moet worden afgebroken, behoudt deze ploeg de reeds behaalde punten.
  De resterende punten gaan naar de tegenstrever.

Ongevallen:

 1. Indien bij een ongeval een interventie van een ziekenwagen vereist is, gelden volgende afspraken:
  • de wedstrijd wordt stilgelegd tot wanneer de ziekenwagen weg is
  • gezien de mentale belasting, is het aan de getroffen ploeg om te beslissen of ze nog voort wil spelen
  • wanneer er verder wordt gespeeld wordt en de wedstrijd niet kan worden uitgespeeld worden, zullen de punten van de ontbrekende set(s) naar 25 worden opgetrokken
  • wanneer de wedstrijd wordt gestaakt, zal het bestuur nadien een beslissing nemen of de wedstrijd moet worden overgespeeld ofwel de punten naar 25 worden opgetrokken
  • wanneer de ploeg door het ongeval met slechts 4 spelers over blijft, kan er worden verder gespeeld maar krijgt de ploeg geen strafpunt
  • wanneer de ploeg hierdoor onvolledig wordt (3 spelers) en er niet verder kan worden gespeeld, krijgt de ploeg geen forfaitboete.

Wedstrijdbegin:

 1. De thuisploeg helpt bij het opstellen van het terrein.
 2. De ploeg aan de linkerkant van de scheidsrechter krijgt de eerste opslag.
 3. De eerste 10 minuten na het voorziene beginuur van de wedstrijd zijn voorbehouden om op te warmen. Nadien moeten alle wedstrijden stipt (om 19u40 en 21u10) beginnen.
  Op de laatste speeldag (kampioenenviering) duren de wedstrijden een kwartier korter en begint de tweede sessie wedstrijden daardoor een kwartier vroeger.
 4. Indien een ploeg onvoldoende spelers heeft om de wedstrijd te beginnen, komt elke 5 minuten te laat op het veld overeen met setverlies (25-0) en wordt er gestart met een set achterstand.
 5. Indien er na het begin van de 2de set zich nog extra spelers aanbieden om de wedstrijd af te werken, valt dit onder het systeem van het spelen met 4 spelers.
  (zie ook “Spelorganisatie/ Spelen met 4 spelers”).
 6. Indien een ploeg na 15 minuten nog niet met voldoende spelers op het veld staat, wordt de wedstrijd afgeblazen met forfaitcijfers.

Wedstrijdeinde:

 1. Op het einde van de voorziene speeltijd (om 21u en 22u30) zal de scheidsrechter de wedstrijd afblazen, echter pas nadat er in de laatste set een verschil van 1 punt is tussen de 2 ploegen.
  De ploeg die op dat ogenblik voorsprong heeft, krijgt het setpunt.
 2. 5 minuten vóór het verstrijken van de voorziene speeltijd wordt er geen nieuwe set meer begonnen. De ploeg die op dat ogenblik leidt, krijgt de overwinning toegewezen en de laatste set wordt onderling tussen de ploegen verdeeld (behaalde punten 25-25).
 3. Wanneer de speeltijd bijna om is en er nog 1 minuut te spelen is, zal de scheidsrechter met 3 vingers aanduiden dat er nog 3 punten te spelen zijn vooraleer de wedstrijd te beëindigen. Als hierdoor een gelijke stand bereikt wordt, moet nog een extra punt worden gespeeld om een winnaar van de set aan te duiden.
 4. Wanneer de laatste set door tijdsgebrek niet kan worden uitgespeeld, worden de hoogste behaalde punten herleid naar 25 met het te behouden verschil (v.b.: 18-15 wordt 25-22).
 5. Om onregelmatigheden bij niet-volledig uitgespeelde wedstrijden te vermijden, worden geen time-outs meer toegestaan tijdens de laatste 5 minuten van de voorziene speeltijd.
 6. Het uurwerk van de scheidsrechter is bindend.

Algemene rangschikking:

 1. De algemene rangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de gewonnen wedstrijdpunten.
 2. Bij gelijke punten in de eindrangschikking geldt onderstaande regeling in volgorde:
  • het aantal gewonnen wedstrijden
  • het aantal gewonnen sets
  • de optelling van de uitslagen van de onderlinge wedstrijden in de eindronde (inclusief strafpunten)
  • de gemaakte punten in de onderlinge wedstrijden in de eindronde
  • indien nodig volgt er een testwedstrijd om een kampioen aan te duiden.
 3. Bij de overgang van de voorronde naar een tussenronde (indien georganiseerd) of de
  eindronde is het mogelijk dat volgens afspraak het puntentotaal:
  • wordt herleid naar nul
  • wordt gehalveerd.
 4. Bij een definitief stilgelegde competitie kunnen alleen kampioenen worden aangeduid als aan volgende voorwaarden is voldaan
  • minstens de helft van de vooropgestelde wedstrijden is gespeeld
  • alle onderlinge wedstrijden in hun respectievelijke reeks zijn afgewerkt.